Retningslinjer for uddeling:

Hvad støtter fonden?

Fondet yder økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder inden for alle grene af lægevidenskaben – navnlig sådanne, der kan ventes at blive til gavn for syge, herunder tjene til forebyggelse af sygdom.

Det er fondsbestyrelsens ønske at fremme medicinstuderendes (eller tilsvarende) mulighed for at prøve kræfter med forskning. Vi ønsker at fremme, at forskere starter tidligt i karrieren, og bliver en del at et forskerteam med en stærk mentor/læremester. Forskere der når langt, starter ofte tidligt.

Fondsbestyrelsen forventer, at de midler, der er til rådighed, uddeles til et antal Skolarstipendier. Midlerne gives til fritagelse for rutinemæssige forpligtelser i forbindelse med planlægning og udførelse af klinisk forskning.

Hvem kan søge:  

Skolarstipendier kan kun tildeles personer, der på 2. del af studiet (kandidaten) under vejledning ønsker at arbejde med videnskabelig forskning med tilknytning til lægevidenskaben. Det er en forudsætning, at det videnskabelige arbejde ikke indgår som dækning af et obligatorisk krav i en studieplan. Det er en forudsætning, at den studerende i stipendieperioden arbejder fuld tid (37 timer/uge) med den videnskabelige opgave.

Skolarstipendier søges af vejleder/mentor til et konkret projekt. For studerende, der frameldes studiet og ikke modtager SU, er stipendiebeløbene på DKK 10.000 pr. måned og tildeles normalt for 1 år.

I særlige tilfælde kan stipendium tildeles for en kortere periode, dog mindst 6 måneder.

For hele perioden kan tillige – efter ansøgning – ydes indtil DKK 15.000 til forskningsomkostninger, der ikke dækkes på anden måde. For kortere perioder end 12 måneder reduceres beløbet forholdsmæssigt.

Hvornår kan der søges:

Ansøgningsfristen er den 31. januar i det kalenderår, hvor ansøgningen ønskes behandlet.  

Ansøgningens udformning:

Bedømmelse af ansøgningen sker i 2 faser. Blandt de indkomne Fase 1 ansøgninger udvælges et antal ansøgere, der inviteres til at indsende en Fase 2 ansøgning.

Fase 1

 • I første fase fremsendes en kort projektbeskrivelse på op til 2.500 tegn (inkl. mellemrum) samt et 1-sides curriculum vitae for ansøger (hovedvejleder/mentor), men uden øvrige bilag. På baggrund af de indkomne ansøgninger inviteres udvalgte ansøgere til at sende en fuld ansøgning.
 • Ansøgningen kan udformes på dansk eller engelsk.
 • Der kan ikke søges om støtte til flere projekter fra samme forskergruppe. Vurderer fonden at samme forskergruppe har indsendt flere ansøgninger, vil de alle blive diskvalificerede.
 • Ansøger skal være hovedvejlederen for projektet. Den studerende kan ikke søge direkte.
 • Fonden finansierer ikke overhead.

 

Ved afvejningen mellem de indkomne ansøgninger lægges der vægt på:

 • Om der foreligger et klart og velafgrænset forskningsprojekt samt en velbeskrevet forskningsplan.
 • Ansøgerens kvalifikationer med henblik på muligheder for at gennemføre arbejdet.
 • De praktiske muligheder for at gennemføre projektet (arbejdsplads, hjælpemidler, etc.).
 • Mulighed for kvalificeret vejledning under projektets gennemførelse. Projektets betydning i forhold til den samlede sundhedsvidenskabelige forskning.
 • Ansøgningen tjener til at give bedømmelsesudvalget (fondsbestyrelsen) det nødvendige overblik over ansøgeren og det formål, hvortil der søges.
   

Fase 2 skal indeholde:

 • Curriculum vitae på op til 2.500 tegn (bilag 1), curriculum vitae skal indeholde oplysninger om ansøgers ansættelser efter kandidateksamen af mere end 3 måneders varighed.
 • Liste for de seneste 3 år for hovedvejlederen over publikationer (bilag 2) med relevans for det ansøgte projekt (uploades i èn samlet fil).
 • Beskrivelse af forskningsprojektet (bilag 3) omfattende:
  • Arbejdets formål (problemformulering).
  • Forskningsplan, herunder metoder.
  • De praktiske muligheder for at gennemføre arbejdet.
  • Kendskab til, respektive kontakt til forskere, der arbejder med samme eller nærtstående opgaver her i landet eller i udlandet.
  • En tentativ vurdering af projektets betydning for det pågældende eller andre fagområder.
    

Vejledning til fase 2 skemaets enkelte rubrikker (samtlige rubrikker skal udfyldes/besvares)

ad 1. Her anføres titlen på det projekt, som ansøgeren ønsker at udføre i stipendietiden.

ad 3. Ansøgere, hvis uddannelse ikke er entydigt bestemt i kandidattitlen, anfører hovedfag (f.eks. cand.scient.biologi).

ad 4. Her anføres en nummereret publikationsliste. Videnskabeligt arbejder i studietiden og studieophold i udlandet anføres kun, såfremt deltagelse/ophold har varet mindst 3 måneder. Beskrivelse kan gives i bilag 2, som anføres i bilagsfortegnelsen.

ad. 5. Der vedlægges som bilag 3 en detaljeret beskrivelse af forskningsprojektet på maksimalt 5 A-4 sider (10,000 tegn inklusive mellemrum). Beskrivelsen resumeres under pkt. 5 på en sådan måde, at den er forståelig også for medlemmer af andre fakulteter end det lægevidenskabelige

ad 6. Dette punkt skal indeholde oplysninger om størrelse og karakteren af den støtte, der er søgt, respektive opnået. I sidstnævnte tilfælde ønskes tillige oplyst, for hvor lang tid den pågældende støtte vil blive ydet.

ad 7. Her anføres det samlede antal bilag, der er vedlagt og opført i bilagsfortegnelsen på ansøgningsskemaets side 2.

ad 8. Skal altid udfyldes og underskrives også i tilfælde, hvor arbejdet ønskes udført på ansøgerens nuværende arbejdssted.

Skemaet udfyldes og indsendes sammen med de i bilagsfortegnelsen anførte bilag til P. Carl Petersens Fond, i én samlet fil vedhæftet en e-mail til:

Forskningsprojektansøgninger, der ikke overholder kravene, vil ikke blive bedømt. Det må ikke medsendes bilag ud over det anførte. Bilag vil ikke blive returneret. Fonden kan i intet tilfælde påtage sig et ansvar for bortkomst af fremsendte bilag.

Ansøgningens behandling og svar til ansøger:

Ansøgninger vil blive behandlet i februar-april måned. Ansøgere, der er tildelt et stipendium, vil modtage besked umiddelbart efter bevilling og senest medio maj. Ansøgere, der ikke har modtaget svar senest medio maj, er ikke tildelt støtte. Fondet annoncerer projektets titel, navn på ansøger (og evt. stipendiat), samt det tildelte beløb på fondets hjemmeside og sociale medier.

Stipendie- og forskningsomkostninger:

Udover stipendiebeløbet, der er fastsat til DKK 10.000 per måned, kan der ansøges om forskningsomkostninger på p.t. DKK 15.000 årligt i forbindelse med forskning, der udføres her i landet.

Ekstraindtjening: I stipendietiden kan det normalt ikke tillades, at stipendiaten har lønnet arbejde.

Stipendiets løbetid: Bevillingen skal tages i anvendelse senest et år fra bevillingsbrevets dato. I modsat fald bortfalder bevillingen automatisk.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.