P Carl Petersen

Retningslinier for uddeling:

Fondsbestyrelsen forventer, at de midler, der er til rådighed, uddeles som følger med 1-2 Kandidatstipendier og et mindre antal Scholarstipendier. Midlerne gives til fritagelse for rutinemæssige forpligtelser i forbindelse med planlægning og udførelse af klinisk forskning.

Ansøgninger m/ bilag skal – for at komme i betragtning – sendes til pcarlpetersen263@gmail.com, sendes med almindelig post eller afleveres på adressen Strandvejen 263, 2920 Charlottenlund. Ansøgninger skal være Sekretariatet i hænde den 31. januar i ansøgningsåret, senest kl. 12.00.

Vedr. Kandidatstipendier:

Ansøgere skal have bestået kandidateksamen, fortrinsvist efter en lægevidenskabelig uddannelse. Tildeling kan ske inden for de første 3 år efter, at ansøgeren har bestået eksamen. Stipendier kan ikke tildeles universitetsadjunkter eller lektorer. Kandidatstipendier bevilges for 1 år og kan – efter fornyet ansøgning – forlænges for yderligere 1 år. Udover stipendiebeløbet gives der til kandidatstipendiater DKK 25.000 årligt til dækning af forskningsomkostninger.

Vedr. Scholarstipendier:

Stipendierne er bestemt for lægestuderende, der - under vejledning og på fuld tid - ønsker at arbejde med en videnskabelig opgave. Stipendier søges af vejleder til et konkret projekt. For studerende, der frameldes studiet og ikke modtager SU, er stipendiebeløbene p.t. på DKK 10.000 pr. måned og tildeles normalt for 1 år. I særlige tilfælde kan stipendium tildeles for en kortere periode, dog mindst 6 måneder. For hele perioden kan tillige – efter ansøgning – ydes indtil DKK 15.000 til forskningsomkostninger, der ikke dækkes på anden måde. For kortere perioder end 12 måneder reduceres beløbet forholdsmæssigt.

Andre Legater:

Der forventes alene uddelt midler til de forannævnte formål.

FONDSBESTYRELSEN

Kontakt:

Adresse:

P. Carl Petersens Fond Sekretariatet Strandvejen 263 2920 Charlottenlund

Telefon: 2213 6172

E-mail:

Kontortid

Sekretariatet har åbent tirsdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.

Privatlivspolitik